Weboldalak
Bezár

Cégadatok, Jogi közlemény, Adatvédelem és Közzététel

Tulajdonos, közzétevő, előállító:

OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság, OMV)
Székhely: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10., V. emelet 5/A.
Telephone: +36 1 381 9700; fax +36 1 381 9899
e-mail: info.hungary@omv.com; http://www.omv.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-071584; Fővárosi Törvényszék által bejegyezve
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adószám: 10542925-2-44

Vezető tisztségviselők: Balogh Tibor ügyvezető, Mallinerits Péter cégvezető, Ján Hrivňák cégvezető, Novák László cégvezető, Martin Kritsch cégvezető, Ivák István cégvezető.

A Társaság céljai:

A.

 • Más társaságokban, illetve vállalatokban való befektetés, valamint ezen befektetések menedzselése és irányítása (holding társaság) a megszerzéstől kezdve a befektetések kezeléséig Ausztria területén belül és kívül.
 • Jogi alaptól függetlenül, a szénhidrogén, illetve ásványolaj kitermelés, üzemanyag előállítás és feldolgozás, valamint egyéb gépjárműhöz használatos eszközzel, hálózati erőforrással (motor) és fűtőrendszerrel kapcsolatos tevékenység tartozik a fő profilba.
 • Különösen termékek, anyagok eladása, árukereskedelem, különösen a (2) pont alatt felsoroltak, valamint ezek készletezése és tárolása harmadik személyek részére;
 • Sokrétű szolgáltatás nyújtása, beleértve a telepek és eszközök működtetését. Ezek a szolgáltatások magukba foglalják a tanácsadást, tervezést és kivitelezést, kifejezetten az ipari egészségügy, építkezés, kútfúrás, kémia, elektro-technológia, áru-, és személyszállítás, ételszállítás, vendéglátás- turizmus, információ-technológia, infrastruktúra, laboratóriumi kutatások, gépészmérnöki tevékenységek, biztosítás, termelési folyamatok engedélyeztetése, szabadalmak, ipari formatervezés és egyéb szolgáltatásokat.
 • Munkaerőfoglalkoztatás és toborzás;
 • Biztosítás és viszontbiztosítás;
 • Energia termelő telepek építése és működtetése, az energia forrásától függetlenül;
 • Hálózati vezetékrendszerek építése, valamint működtetése, különösen csőrendszereké;
 • Hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységek;
 • Üzemanyag töltőállomás építése, valamint üzemetetése, autó-mosó létesítmény telepítése, állomások, garázsok javítása és karbantartása, valamint a fentiekkel kapcsolatos más egyéb tevékenységek.

B.

 • A Társaság jogosult bármilyen üzleti tevékenységet folytatni, illetve intézkedést bevezetni, amely szükséges vagy hasznos a vállalti célok eléréséhez, különösen a Társaság vagy egyéb kapcsolat elérését.
 • A Társaság jogosult ingatlant megvásárolni és eladni, bérbe adni, akár bérlőként, akár lízingbérlőként vagy tulajdonosként.
 • A társaság fióktelepeket létesíthet.
 • Kereskedelem: tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek és a kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően jogosult a következő kereskedelemre
 • Kereskedelem és ügynöki tevékenység
 • Vállalati tanácsadás és tervezés
 • Könyvelés
 • Munkaerő kölcsönzés

További tevékenységeket egyéb független vállalatok végzik.

A jelen weboldal látogatásával magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat.

OMV alatt értjük a Társaságot, valamint az OMV-vel közvetett vagy közvetlen tulajdonosi szerkezetben álló vállalkozásokat, valamint minden olyan vállalkozást, amelyben az OMV-nek közvetlenül vagy közvetve több, mint 50% részesedése van. Ha az alábbiak közül bármelyik csak bizonyos vállalatokra vagy jogalanyokra vonatkozik, akkor ezeket a vállalatokat vagy szervezeteket nevezik meg.

Az alábbiak nem alkalmazandóak, amennyiben elléntétesek a hatályos magyar jogszabályokkal.

OMV minden ésszerű intézkedést megtett, hogy biztosítsa a weboldalon feltüntetett információk pontosságát és teljességét a közzététel idejében, mindazonáltal előfordulhatnak véletlenszerű hibák, amelyekért szíves elnézésüket kérjük.

OMV nem szavatol, illetve nem vállal felelősséget a jelen weboldalon megjelentetett infromációkért, a külső (hyper) linkeket, az OMV weboldalon közvetetten vagy közvetlenül elérhető egyéb tartalmakat is beleértve. OMV fenntarja a jogot, hogy megváltoztassa a jelen oldal tartalmát előzetes értesítés nélkül. OMV nem vállal felelősséget a jelen weboldal kapcsán felmerülő hibákért, illetve mulasztásokért. Az itt feltüntetett információk alapján meghozott döntés ennek megfelelően a felhasználó kizárólagos felelőssége. Az OMV nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett vagy egyéb okból felmerülő veszteségért, amelyet az OMV weboldalon szereplő információ közvetlen vagy közvetett használatára vezethető vissza.

OMV nem szavatolja, hogy az OMV weboldal funkciói, illetve szolgáltatási megszakítás nélkül, hibamentesen üzemelnek, a hibák kijavításra kerülnek, az OMV weboldal, illetve a kapcsolódó szerver vírus-, vagy egyéb károkozó elemektől mentes. A jogszabályi előírásokkal összhangban az OMV nem felelős az OMV weboldal vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatás, illetve technikai eszköz működéséből vagy üzemzavarából felmerülő kárért.

Az OMV weboldalán szereplő semmilyen információ nem tekinthető OMV részvények (vagy egyéb biztosítékok) vagy Amerikai Letéti Igazolások vásárlására, illetve kereskedésére való felhívásnak, késztetésnek vagy erre történő utalásnak.

Eltérő rendelkezés hiányában szerzői jogi védelem alatt álló, az OMV weboldalán megjelenített tartalom és anyag, kizárólag az OMV tulajdonában áll, amelyen semmilyen harmadik fél nem nyerhet felhasználási jogot, illetve bármilyen más jogot (pl: tulajdonjog, iparjogvédelem vagy szerzői jog). A jelen oldalon szereplő oldalak vagy tartalom kizárólag személyes vagy tájékoztatási célra felhasználható. Bármilyen más jellegű felhasználás vagy sokszorosítás szigorúan tilos. Az OMV megkülönböztető védjegyeinek (márka vagy logó), különösen az OMV márkajegyének használata kifejezetten tiltott, arra tekintet nélkül, hogy az ® vagy ™ jelképek feltüntetésre kerültek-e.

A fenti rendelkezés vonatkozik valamennyi közvetett vagy közvetlen szoftver letöltésre vagy használatra az OMV weboldalán keresztül. Amennyiben egy külső hiperlinken keresztül, úgy a termék jogosultjának a felhasználási feltételei alkalmazandóak és irányadóak.

 

Tájékoztatjuk, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10., 5. em. 5/A., cégjegyzékszám: 01-09-071584, központi e-mail: info.hungary@omv.com, web: www.omv.hu/hu-hu, tel: +36 1 381 9700, a továbbiakban: „Társaság”) magyarországi franchise rendszerébe tartozó töltőállomásokon (a továbbiakban: „Töltőállomás”) elektronikus megfigyelő rendszert alkalmazunk (a továbbiakban: „Kamerarendszer”). A kamerák elhelyezkedését, térképét, látószögét, a kamera elhelyezésének célját és a megfigyelés módját részletesen a jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Az alábbiakban a Töltőállomás területére belépő látogatókra (a továbbiakban: „Látogatók”) vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkat foglaltuk össze.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság vagy harmadik személyek jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Az Érintett tiltakozási jogáról bővebben a 15.9. pont tartalmaz felvilágosítást.

1.    AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS AZ ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1.1.    A Társaság, mint Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetőségei:

 • Név: Balogh Tibor ügyvezető és Ivák István cégvezető
 • E-mail cím: privacy.hu@omv.com
 • Telefonszám: +36 1 381 9700 

1.2.    A Társaság töltőállomásait működtető franchise partner [*Töltőállomás név, cím, Cg.] (a továbbiakban: „Partner”), mint Adatfeldolgozónak minősülő személy képviselőjének neve és elérhetőségei:
-    Név: [*]
-    E-mail cím: [*]
-    Telefonszám: [*] 

1.3.    A Kamerarendszer működtetését és üzemeltetését a POLSEC Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Városkapu utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-899376, web: www.polsec.hu, a továbbiakban: „Üzemeltető”), mint adatfeldolgozó végzi. Az Üzemeltető képviselőjének neve és elérhetőségei:

 • Név: Polónyi Tamás
 • E-mail cím: polsec@polsec.hu
 • Telefonszám: +36 1 381 9831

2.    A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 • Név: dr. Bán Tamás Menyhért
 • E-mail cím: privacy.hu@omv.com
 • Telefonszám: +36 1 381 9756

3.    ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
A Tájékoztató tárgyát képező adatkezelés során – többek között – az alábbi jogszabályok irányadók:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: „Be.”);
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”).

4.    ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Ezen Tájékoztató alkalmazásában:
4.1.    Érintett: jelen Tájékoztató hatálya alatt bármely a Kamerarendszer működtetése során kezelt személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (jelen esetben a Töltőállomás területére belépő Látogatók).

4.2.    Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

4.3.    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4.4.    Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4.5.    Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4.6.    Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4.7.    Érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, amelynek során az adatkezelő jogos érdeke azonosításra és az Érintettek jogaival, jogos érdekével összemérésre kerül.

4.8.    Kamera: a Kamerarendszer részét képező zárt láncú rendszerben, fixen telepített biztonsági kamera, mely kültérben és beltérben mozgóképet rögzít és a felvételt korlátozott ideig tárolja;

4.9.    Piktogram: jelzés, melynek célja az Érintett lényegre törő tájékoztatása a Kamerarendszer alkalmazásáról és az adatkezelés tényéről;

4.10. Magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha
a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy
b) a megbízó (megrendelő), avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.

5.    AZ ADATKEZELÉS ELVEI
A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős jelen pontban meghatározott elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

6.    AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
6.1.    A Kamerarendszer használatának célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, valamint a Töltőállomásokon tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök, áruk, nyersanyagok, illetve egyéb értéket képviselő vagyontárgyak védelme, a Társaság tulajdonában álló veszélyes anyagok őrzése, a Társaság tulajdonában, illetve birtokában lévő vagyontárgyak védelme, az azt érintő esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági vagy bírósági eljárás során történő bizonyítás, valamint az esetleges jogsértések észlelése.

7.    AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
7.1.    A Látogatók személyes adatainak kezelése körében az adatkezelés jogalapja a Társaság GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti vagyon- és személyvédelemhez fűződő jogos érdeke. A Társaság a jogos érdeket, mint jogalapot Érdekmérlegelési teszttel támasztotta alá.

7.2.    Amennyiben az adatkezelés jogszabályi előírás alapján kötelező, így például a kamerafelvétel nem törölhető, mert bírósági vagy más hatósági eljárásban egyéb bizonyíték hiányában szükség van a kamerafelvétel 10. pontban foglalt időponton túli tárolására is, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a személyes adatok kezelését előíró jogszabályi rendelkezés szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

8.    AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE
8.1.    A Kamerarendszer a megfigyelt területre belépő személyekről folyamatosan kamerafelvételeket készít, amelyek alapján az Érintettek azonosítása lehetséges.

8.2.    A Társaság az Érintetteknek a Kamerarendszer által rögzített képmását, valamint a kamerafelvételen tanúsított magatartását, mint személyes adatot kezeli.

8.3.    A Társaság nem kezeli olyan módon a kamerafelvételeket, hogy különleges kategóriájú személyes adatok kezelésére kerüljön sor.

9.    A KAMERARENDSZERREL KÉSZÍTETT KAMERAFELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
9.1.    A Kamerarendszerrel készített kamerafelvételek a Töltőállomáson kialakított irodahelységben található merevlemezen kerülnek eltárolásra.

9.2.    A Társaság a kamerafelvételek tárolásával kapcsolatos szükséges és ésszerű adatbiztonsági intézkedéseket megtette, a kamerafelvételek minden esetben zárt belső rendszerén érhetőek el, azokhoz kívülről nem lehet hozzáférni. A kamerafelvételek élőképeinek megtekintése több szintű jelszóval védett kliensprogramon keresztül történik, felvételek megismerésére kizárólag az arra jogosultak rendelkeznek jelszóval és belépési azonosítóval. Az adatbiztonsági intézkedésekre tekintettel a Társaság védi a felvételeket a megsemmisüléstől.

9.3.    A Kamerarendszer képernyőképéről további felvétel, ideértve a más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem készíthető.

9.4.    A Kamerarendszer rögzítőegységének elhelyezésekor alapvető cél, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, ennek érdekében a Társaság minden szükséges és ésszerű fizikai biztonsági intézkedést megtesz. Az adatokat a Társaság az adatvesztés elkerülése érdekében megfelelő módon tárolja. A Kamerarendszer által digitálisan rögzített kamerafelvételekhez külső hálózatról nem lehet hozzáférni.

9.5.    A 9.1.-9.4. pontokban rögzített intézkedéseken túl minden további adatbiztonsági intézkedésre a Társaságnál mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatokban és utasításokban foglaltak (például adatbiztonsági és IT szabályzatok) szerint kerül sor.

10.    AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
10.1.    A Kamerarendszer által rögzített kamerafelvételek felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 (három) nap elteltével kerülnek törlésre.

10.2.    Felhasználásnak az minősül többek között, de nem kizárólagosan, ha a rögzített kamerafelvételt, valamint a Kamerarendszer által rögzített más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként vagy a Társaság általi vélt jogsértés kivizsgálásához felhasználják. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az adott felhasználáshoz feltétlenül szükséges vagy a jogszabály által előírt legrövidebb idő.

11.    A KAMERARENDSZER KAMERAFELVÉTELEI MEGTEKINTÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE ÉS A FELVÉTELEK VISSZANÉZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
11.1.    A Kamerarendszer kamerafelvételeihez az Üzemeltető ügyvezetője és az Üzemeltető ügyvezetője által erre kifejezetten feljogosított munkavállalók férnek hozzá, a felvételeket ők tekinthetik meg. Ezen kívül hozzáférése van a felvételekhez még a Partner ügyvezetőjének. Továbbá a Társaság ügyvezetője vagy az általa erre kifejezetten feljogosított személy így különösen Area Manager vagy Sales Manager – amennyiben az a Társaság jogos érdekei védelme okán elengedhetetlenül szükséges – kérhet a Partner ügyvezetőjétől az adott kamerafelvételhez hozzáférést, amely kérést a Partner ügyvezetője haladéktalanul köteles teljesíteni.

11.2.    A 11.1. pontban említett személyek a 6.1. pontban és az 1. sz. mellékletben meghatározott célokból és a célok eléréséhez feltétlenül szükséges időtartamban jogosultak a felvételek megtekintésére.

11.3.    A Társaság részéről ügyvezető vagy az általa megbízott személy jogosult kizárólag a kamerák által készített felvételről másolatot készíttetni.

11.4.    Az Érintett a kamerafelvételek megtekintése vagy másolat kiadása iránti igényét a kamerafelvételek automatikus törlését megelőzően a Társaságnál kérelmezheti. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült a kamerafelvétel, illetve mely Kamerák által készített kamerafelvétel másolatát vagy megtekintését kéri.

11.5.    Az Érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

12.    A KAMERARENDSZERREL MEGFIGYELT TERÜLETEK KÖRE
12.1.    A Kamerarendszer telepítésének helye az adatkezelés céljával összhangban, az adatkezelés elveinek történő maradéktalan megfelelés érdekében az egyes Töltőállomásoknál és Kameráknál egyedileg került meghatározásra.

12.2.    A Kamerák elhelyezkedését, térképét, látószögét, a kamera elhelyezésének célját és a megfigyelés módját részletesen jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza, akként, hogy a jelen Tájékoztató adott Töltőállomáson elérhető változata, csak az adott Töltőállomás tekintetében tartalmazza a Kamerákkal kapcsolatos fenti információkat. 

12.3.    A Kamerarendszert a Társaság kizárólag a saját, illetve az általa kizárólagosan használt épületrészeinek, helyiségeinek és területeinek, illetve az ott történt események megfigyelésére alkalmazza, közterület megfigyelésére nem.

12.4.    A Társaság a Kamerákat kizárólag a kamerás megfigyeléssel érintett épületek stratégiailag fontos pontjain helyezteti el (pl. bejárat, kijárat, kútoszlopok).

13.    AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS
13.1.    A Társaság az Érintett jelen Tájékoztató hatálya alatt kezelt személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

14.    ADATTOVÁBBÍTÁS, A CÍMZETTEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
14.1.    Adattovábbításra kerül sor a kamerák telepítését, karbantartását, működtetését végző Üzemeltető, továbbá a Partner, mint adatfeldolgozók részére.

14.2.    A fentieken túl a Társaságnak adatszolgáltatási kötelezettsége állhat fenn megfelelő határozat alapján bíróság vagy hatóság felé, amelyen túl nem kerül sor adattovábbításra, így különösen az adatok nem kerülnek az EU-n, illetve EGT-n kívüli harmadik országba.

15.    AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
15.1.    Az GDPR 15-21. cikkei alapján az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai tekintetében:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • adathordozhatósághoz való jogával éljen.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

15.2.    Az Érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Társaság fent megjelölt elérhetőségeire küldheti el. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy a határidőt maximum 2 (két) hónappal meghosszabbítja és erről az Érintettet tájékoztatja az eredeti 1 (egy) hónapos határidőn belül.

15.3.    Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. A Társaság továbbá tájékoztatja az Érintettet, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bíróságok előtti jogorvoslati jogával.

15.4.    Amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaság válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

15.5.    Hozzáférés joga
15.5.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és/vagy azokról másolatot kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

15.5.2.    Az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatás többek között a következő körülményekre terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; amennyiben az adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az Érintett jogai, ideértve a panasz benyújtásának jogát; az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), az alkalmazott logika és az adatkezelés jelentősége, várható következményei; valamint a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciák.

15.5.3.    A személyes adatokhoz való hozzáférés és a másolat kiadása iránti kérelmét az Érintett a kamerafelvétel készítésétől számított 3 (három) napon belül tudja előterjeszteni a Társaság számára. Ezt követően ugyanis a kamerafelvételeket a Társaság további felhasználás hiányában a 10. pontban foglaltaknak megfelelően törli. A kérelmében az Érintettnek meg kell jelölnie, hogy mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel másolatát vagy megtekintését kéri.

15.5.4.    Az Érintett a kérelmet a kasszánál elérhető nyomtatványon is előterjesztheti. A Társaság az Érintett nyomtatvány szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében jogos érdeke alapján 5 (öt) évig kezeli.

15.6.    Helyesbítés
15.6.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Tekintettel a jelen adatkezelési tevékenység (kamerafelvételek készítése) körülményeire, bizonyos esetekben helyesbítési kérelmek teljesítése értelemszerűen nem lehetséges.

15.7.    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
15.7.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

15.7.2    Az adatot a Társaság nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

15.8.    Az adatkezelés korlátozásához való jog
15.8.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

15.8.2.    Az Érintett az adatkezelés korlátozásával kapcsolatos kérelmét a kamerafelvétel készítésétől számított 3 (három) napon belül tudja előterjeszteni a Társaság számára. Ezt követően ugyanis a kamerafelvételeket a Társaság további felhasználás hiányában a 10. pontban foglaltaknak megfelelően törli. Az Érintettnek a kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri.

15.8.3.    Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

15.8.4.    A korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatást nyújt az Érintettnek. 

15.9.    A tiltakozáshoz való jog
15.9.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság vagy harmadik személyek jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15.10.    Adathordozhatósághoz való jog
15.10.1.    Az Érintett jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak.

15.11.    Jogorvoslat
15.11.1.    Amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaság által az Érintett megkeresésére adott válasszal vagy tett intézkedéssel, akkor panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, különösen az alábbi felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu).

15.11.2.    A fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az Érintett jogosult Személyes Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR a Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben. Az Érintett keresetét a Társaság székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken terjesztheti elő. A törvényszékek listája a www.birosag.hu/torvenyszekek oldalról érhetőek el.

16.    LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK A TÁJÉKOZTATÓBAN 
16.1.    A Társaság módosíthatja ezt a tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Társaság a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Társaság mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, a Társaság tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.

16.2.    Amennyiben kérdése merül fel, keresse fel a Társaságot a fenti elérhetőségeken.

17.    HATÁLYBALÉPÉS
Jelen tájékoztató 2021. január 11. napján lép hatályba. 

Verziószám Elfogadás dátuma
v1.0. 2018. május 25.
v2.0. 2021. január 11.

Kenőanyag kereső